BAASMP

Българска Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина и Психология

Bulgarian Association of Aviation and Space Medicine and Psychology

Начало

 

За нас

Цели

Устав

Учредители

Управителен съвет

Членство

Обучение

 

 

 

   

 

У С Т А В

НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АВИАЦИОННА И КОСМИЧЕСКА
МЕДИЦИНА И ПСИХОЛОГИЯ

(BULGARIAN ASSOCIATION OF AVIATION AND SPACE MEDICINE AND PSYCHOLOGY)

Приет на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 23.11.2006 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Българската асоциация по авиационна и космическа медицина и психология - БААКМП е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) БААКМП отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на асоциацията.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АВИАЦИОННА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА И ПСИХОЛОГИЯ” (BULGARIAN ASSOCIATION OF AVIATION AND SPACE MEDICINE AND PSYCHOLOGY).
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
            Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището на сдружението е в гр. София, Оборище, 1505, ул. „Проф. Джовани Горини” 22.
Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза.
Цели на сдружението, средства за постигане на целите, предмет на дейност
Чл . 6 (1). Сдружението има за цели:

 1. да осигурява висок стандарт и качество на  авиомедицинската и психологическа дейност (при определяне на летателната годност и лечение на българските пилоти и останалия летателен и не летателен персонал, работещ в сферата на авиацията и космонавтиката);
 2. да спомага за развитието на авиационната медицина и психология в България;
 3. да подпомага прилагането на научни изследвания и разработки по медицина и приложна психология в областта на авиацията и космонавтиката;
 4. да подобрява качеството на експертизата, лечението и осигуряването на професионално дълголетие и безопасност на авиационния персонал, чрез повишаване на професионалната квалификация на членовете си;
 5. да участва активно в обсъждането на нормативната и методична база на регулаторните органи в България и разработването на проекти, касаещи човешкият фактор в авиацията, в частност авиационната и космическа медицина и психология;
 6. да работи активно за синхронизирането на българското законодателство, в областта на човешкия фактор в авиацията, с европейските  и международни изисквания и стандарти (JAA, FAA, ICAO, EASA, EUROCONTROL и др.);
 7. да осъществява единен стандарт в квалификация на собствените си членове и други специалисти, работещи по проблемите на авиационната и космическа медицина и психология, чрез организиране и провеждане на специализирано обучение;
 8. да организира и участва в обучението на авиационните специалисти по проблемите на човешкия фактор;
 9. да установява и развива международно сътрудничество със сродни организации и разширяване на контактите с изтъкнати чуждестранни специалисти и институции в областта на авиационната и космическа медицина и психология, за внедряване на световните постижения в България;
 10. да защитава правата и интересите на специалистите, работещи в областта на авиационната и космическа медицина и психология, и своите членове пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и навсякъде, където това е необходимо.

(2) За постигане на своите цели сдружението определя следния предмет на дейност:
1. гарантира свободно обсъждане на всички проблеми в обстановка на търпимост, колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член;
2. взема решения и одобрява проекто документи с обикновено мнозинство, след което ги публикува в Интернет - страницата си;
3. организира и провежда специализирано обучение, за осигуряване на необходимата квалификация на собствените си членове и други специалисти;
4. издава сертификат за компетентност на специалистите в тази област, отговарящи на съответни изисквания одобрени от Асоциацията, който се актуализира на всеки 5 години;
5. създава и поддържа регистър на членовете си и регистър на сертифицираните специалисти в областта на авиационната и космическа медицина и психология, с необходимите данни за постоянна връзка, които публикува и постоянно обновява в Интернет - страницата на сдружението;
6. улеснява достъпа и разпространение на знания в областта на горепосочената дейност и на информационния обмен, включително чрез организиране и подпомагане на научни срещи от регионален, национален и международен мащаб, участие в международни научни прояви и създаване и поддържане на информационна банка по проблемите на проучванията в Интернет - страницата на сдружението ;
7. организира публични лекции и дискусии по проблемите на авиационната и космическа медицина и психология;
8. разработва и предлага на компетентните институции правила и критерии за добра експертна практика;
9. подпомага научните изследвания и приложни проекти на своите членове в областта на авиационната и космическа медицина и психология;
10. сътрудничи с институции и организации от страната и чужбина за постигане на своите цели;
11. консултира и сътрудничи с органите на Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, ГД ГВА, РВД, авиокомпаниите, БЛС и други сродни организации у нас и в чужбина;
12. сдружението участва в правителствени, неправителствени и съсловни организации, комисии и др., като определя или избира лица, които да я представляват;
13. подпомага издаването на материали за научни срещи, научни и научно-популярни трудове и публикации на своите членове;
14. активно подкрепя, включително финансово, участието на свои членове в научни прояви в чужбина;
15 осъществява и други дейности за реализиране на целите си, които не са забранени от закона и не противоречат на обществения морал и на настоящия устав.
(3) За постигане на целите си, финансиране на дейността и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност (чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ), само ако е свързана с основната дейност на асоциацията.
(4) Предмет на допълнителната стопанска дейност (чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ) е: издателска дейност, организиране на учебни центрове (Академия по авиационна, космическа и транспортна медицина) и курсове за обучение и професионално развитие на специалисти в областта на авиационната, космическата и транспортна медицина, консултанска дейност, както и всякакви други дейности, в съответствие с целите на сдружението, за подпомагане на постигането им.
(5) Сдружението може да учредява фондации, да бъде учредител и да встъпва като член в други организации с нестопанска цел в страната и в чужбина.

II. ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. Видове членство

 1. Пълноправен член – може да бъде специалист с най-малко магистърска степен по медицина или психология, който работи в областта на авиацията и има стаж поне 1 година към момента на кандидатстване.
 2. Асоцииран член – специалист с друго образование или юридическо лице с интереси в областта на авиацията.
 3. Почетен член – физическо или юридическо лице с особени заслуги за развитието на авиационната и космическа медицина и психология.

            Чл. 8. (1) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(2) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат местни или чуждестранни физически и юридически лица, отговарящи на условията по чл. 7.
(3) Утвърждаването на почетни членове се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
Чл. 9. (1) Всеки пълноправен член на асоциацията има право:
1. да участва в дейността на сдружението;
2. да участва в работата на Общото събрание и взимането на решения;
3. да бъде избиран в органите на управление;
4. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
5. да бъде информиран за дейността на сдружението;
6. да ползва финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от сдружението;
7. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението.
(2) Всеки асоцииран член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението;
2. да участва в разискванията на Общото събрание, но няма право на глас при взимането на решения;
3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
4. да ползва финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от сдружението;
5. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението.
(3) Всеки почетен член на сдружението има право:
1. да бъде освободен от членски внос;
2. да участва в дейността на сдружението;
3. да участва в дейността на Общото събрание, но не може да бъде избиран в ръководните или контролни органи на сдружението;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да ползва финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от сдружението;
6. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението;
7. почетният член може да бъде едновременно редовен и почетен, но в такъв случай заплаща членски внос и има правата на редовен член.
Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за опазване и увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
            Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба образец и прилагат копие от необходимите документи до Управителния съвет, който разглежда молбата и обявява своето решение за кандидатурата в едномесечен срок.
            Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смърт или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане на членството.
(2) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на асоциацията.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО
            Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права, в зависимост от действуващите нормативни актове.

            Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и се заплаща всеки месец.
(2) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Управителният съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(5) Сдружението може да получава финансирания по образователни, културни и други проекти.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
            Органи на сдружението
Чл. 16. Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Председателя.
            Състав на Общото събрание
Чл. 17. В разискванията на Общото събрание участват всички членове на сдружението, но само пълноправните членове участват във взимането на решения. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
            Представителство
Чл. 18. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
            Компетентност на Общото събрание
Чл. 19. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. одобрява годишния счетоводен отчет;
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за отказване или прекратяване на членство;
8. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. отменя решения на Управителния съвет;
12. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
            Провеждане на Общо събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
            Свикване на Общото събрание
Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
            Право на сведение
Чл. 22. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 23. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
            Право на глас
Чл. 25. Всички членове имат право на един глас.
            Конфликт на интереси
Чл. 26. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
            Мнозинство
Чл. 27. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1, т. 3 и т. 11 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл. 30. (1) Управителен съвет е висш изпълнителен орган на Асоциацията.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Председателят на Асоциациата е член на Управителния съвет по право.
(3) Управителният съвет е в състав до 7 (седем) члена, които са пълноправни членове на сдружението.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл. 31. Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(9) Управителният съвет взема решения за участие в други организации.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
            Кворум и мнозинство
Чл. 33. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 32, ал. 7 от Устава, които се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение с мнозинство от 2/3 от членовете за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
Чл. 34. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
            Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл. 36. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение с изключение на покриване на направените от тях разходи при изпълнение на задълженията им.
            Председател (Президент) на асоциацията
Чл. 37 (1) Председателят на Асоциацията се избира от Общото събрание с явно гласуване.
(2) Председателят на Асоциацията:
1. Представлява Асоциацията пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от Управителния съвет;
2.  Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет
3. Разпорежда се със средствата на Асоциацията в рамките на утвърдения бюджет и решенията на УС;
4. Назначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на Асоциацията;
5. Ръководи текущата работа на Асоциацията и води регистър на членовете на Асоциацията;
6. Осъществява други дейности, съобразно Устава на Асоциацията, които не са от пряката компетентност на другия управителен орган на Асоциацията;

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
            Документи по годишното приключване
Чл. 38. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.         Съдържание на отчета за дейността
Чл. 39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
            Назначаване на регистрирани одитори
Чл. 40. В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет. В тези случаи годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се предоставят за запознаване на членовете на сдружението.
            Задължителна отчетна информация
Чл. 41. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
           
            Книги на дружеството
Чл. 42. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
            Основания за прекратяване
Чл. 43. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 44. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел по ликвидация на сдружението.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 45. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 46. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

           
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АВИАЦИОННА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА И ПСИХОЛОГИЯ” (BULGARIAN ASSOCIATION OF AVIATION AND SPACE MEDICINE AND PSYCHOLOGY), състояло се на 23.11.2006 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

 

 

 

 

 

 
Hosted by Solveco ©2007-2015 All rights reserved.