BAASMP

Българска Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина и Психология

Bulgarian Association of Aviation and Space Medicine and Psychology

Начало

 

За нас

Цели

Устав

Учредители

Управителен съвет

Членство

Обучение

 

 

   

Препратка към т.ІІ от устава:


ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. Видове членство

  1. Пълноправен член – може да бъде специалист с най-малко магистърска степен по медицина или психология, който работи в областта на авиацията и има стаж поне 1 година към момента на кандидатстване.
  2. Асоцииран член – специалист с друго образование или юридическо лице с интереси в областта на авиацията.
  3. Почетен член – физическо или юридическо лице с особени заслуги за развитието на авиационната и космическа медицина и психология.

            Чл. 8. (1) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(2) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат местни или чуждестранни физически и юридически лица, отговарящи на условията по чл. 7.
(3) Утвърждаването на почетни членове се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
Чл. 9. (1) Всеки пълноправен член на асоциацията има право:
1. да участва в дейността на сдружението;
2. да участва в работата на Общото събрание и взимането на решения;
3. да бъде избиран в органите на управление;
4. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
5. да бъде информиран за дейността на сдружението;
6. да ползва финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от сдружението;
7. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението.
(2) Всеки асоцииран член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението;
2. да участва в разискванията на Общото събрание, но няма право на глас при взимането на решения;
3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
4. да ползва финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от сдружението;
5. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението.
(3) Всеки почетен член на сдружението има право:
1. да бъде освободен от членски внос;
2. да участва в дейността на сдружението;
3. да участва в дейността на Общото събрание, но не може да бъде избиран в ръководните или контролни органи на сдружението;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да ползва финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от сдружението;
6. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението;
7. почетният член може да бъде едновременно редовен и почетен, но в такъв случай заплаща членски внос и има правата на редовен член.
Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за опазване и увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
            Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба образец и прилагат копие от необходимите документи до Управителния съвет, който разглежда молбата и обявява своето решение за кандидатурата в едномесечен срок.
            Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смърт или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане на членството.
(2) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на асоциацията.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

 

Българската асоциация по авиационна  и космическа медицина и психология, заедно с още 47 организации от 35 страни на европа е член на голямото семейство на ESAM от 2007 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hosted by Solveco ©2007-2015 All rights reserved.